@DeepikaPadukono @AnushkaSharma Same to you deepu…

@DeepikaPadukono @AnushkaSharma Same to you deepu madam

Source by Surajrathore